Besluit van het Ministerie van Financiën inzake overdrachtsbelasting bij Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)


In beginsel is de verkrijging van een onroerende zaak door een ANBI regulier belast met overdrachtsbelasting. De staatssecretaris van Financiën heeft echter besloten dat er op verzoek geen overdrachtbelasting geheven hoeft te worden indien er sprake is van een fusie of een taakoverdracht tussen ANBI’s. De staatssecretaris heeft hier echter wel enkele voorwaarden aan verbonden. In het kort komen deze op het volgende neer:

  • Bij een fusie dient het gehele vermogen van de verdwijnende ANBI onder algemene titel over te gaan op de verkrijgende ANBI. Bij een taakoverdracht dienen alle activa en passiva die betrekking hebben op de overgedragen taak aan de verkrijgende ANBI of vereniging te worden overgedragen;

  • De verkrijgende ANBI zet de activiteiten van de verdwijnende ANBI voort en de verkregen onroerende zaken moeten dienstbaar blijven aan deze activiteiten;

  • Bij de overgang mogen commerciële factoren geen rol spelen. Dat commerciële factoren geen rol mogen spelen heeft te maken met de rol die ANBI’s spelen in het maatschappelijke verkeer. De goedkeuring ziet expliciet alleen op de verkrijging van onroerende zaken die voor werkzaamheden in het kader van het algemeen nut worden aangewend. Tot deze onroerende zaken kan wel het eigen kantoorpand worden gerekend. De goedkeuring geldt niet voor andere onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld beleggingspanden.

Besluit van 24 juni 2009, CPP2009/773M

Verder lezen
Terug naar overzicht