Besluitvorming buiten vergadering en het recht op raadpleging van bestuurders (1995.2254)


In zijn commentaar op het arrest van de Hoge Raad van 10 maart 1995, RvdW 1995, 64 (Notafax 1995, nr 84) gaat Bartman in op een aantal aan de casus verbonden aspecten.

Een op de juiste wijze en bevoegdelijk buiten vergadering genomen aandeelhoudersbesluit behoeft geen mededeling aan (het bestuur van) de vennootschap alvorens het als een geldig besluit kan worden aangemerkt. In geval van een eenmansvennootschap dient ex art. 2:230 lid 4 BW ook van zo’n besluit aantekening te worden gehouden…

Verder lezen