Bestemmingsplan en gebrekkig gebruiksverbod (stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden)


Bij besluit van 1 december 2014 heeft de raad van de gemeente Weststellingwerf het bestemmingsplan "Buitengebied 2014" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

In artikel 3, lid 3.4, aanhef en onder i, van de planregels is - kort gezegd - neergelegd dat tot een gebruik strijdig met de bestemming "Agrarisch" wordt gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het houden van vee, zodanig dat er sprake is van een negatief effect op een Natura 2000…

Verder lezen
Terug naar overzicht