Bestemmingsplan en relativiteitsvereiste (archeologie)


Bij besluit van 26 november 2015 de raad van de gemeente Raalte het bestemmingsplan "Buitengebied Raalte, partiële herziening nr. 11, Aanpassing N348 - tunnel Oude Twentseweg" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellanten betogen dat als gevolg van de voor de aanleg van de tunnel benodigde grondroeringen tot 7 m diepte risico bestaat op aantasting van aanwezige archeologische resten. De in het kader van de vaststelling van het plan verrichte onderzoeken achten zij niet correct en onvolledig, waardoor de archeologische verwachtingswaarde…

Verder lezen
Terug naar overzicht