Bestuurszelfstandigheid (2001.46.2340)


De verhouding tussen het bestuur en de ava staat opnieuw in de belangstelling nu de in paragraaf 9 van de departementale richtlijnen 1986 neergelegde aanwijzingsbevoegdheid in de wet is opgenomen in art. 2:129/239 lid 4 BW. Na bespreking van de hoofdregel uit het Forumbank-arrest (HR 21 januari 1955, NJ 1959, 43) dat de bestuursbevoegdheid wordt beheerst door de wet en door in de statuten opgenomen bepalingen, gaat de auteur in op de aanwijzingsbevoegdheid zoals deze voorheen in paragraaf 9 van de departementale…

Verder lezen