Betaling op een door een crediteur rechtsgeldig uitgesloten rekening is riskant


M heeft een rekening bij de bank. De Ontvanger verleent M een teruggaaf van teveel betaalde omzetbelasting en betaalt het aan M verschuldigde bedrag door bijschrijving op diens rekening bij de bank. M had deze rekening op rechtsgeldige wijze uitgesloten. Tussen M en de bank bestond een geschil dat zij hebben beëindigd door elkaar over en weer finale kwijting te verlenen. De bank stelt het door de Ontvanger betaalde bedrag niet ter beschikking van M.

M vordert alsnog betaling van het bedrag door de Ontvanger, omdat deze niet is…

Verder lezen