Bij niet-bedrijfsmatige landbouw: huur in plaats van pacht


Recent heeft Hof Arnhem een uitspraak gedaan over de vraag of een bepaalde gebruiksovereenkomst kwalificeerde als huur of als pacht. Dat is bijvoorbeeld ook voor projectontwikkelaars of overheden van belang indien zij dergelijke grond willen kopen voor (her-)ontwikkelings doeleinden. De casus was als volgt. Een eigenaar (E) van grond verpachtte de grond mondeling aan de pachter (P). E en P begonnen met een mondelinge overeenkomst van pacht. Nadien had een rechter op verzoek van P de pachtverhouding schriftelijk vast gelegd in een schriftelijke pachtovereenkomst en was de pachtovereenkomst ook enkele malen verlengd. Op enig moment houdt P volgens E op met het gebruiken van de grond voor bedrijfsmatig uitgeoefende landbouw. E vordert vervolgens op basis van dat feit ontbinding van de pachtovereenkomst ( op basis van art. 7:376 BW). P is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Sinds 1 september 2007 geldt het nieuwe pachtrecht (vastgelegd in art. 7:311 en verder van ons Burgerlijk Wetboek) waarbij de Pachtwet is vervallen. Een van de verschillen tussen het oude en het nieuw pachtrecht is dat het nieuwe pachtrecht vereist dat sprake is van bedrijfsmatig uitgeoefende landbouw uitgeoefend. Die eis bestond niet onder het oude pachtrecht. Onder het oude pachtrecht werd onder pacht verstaan ‘vruchttrekking met een economisch oogmerk van meer dan ondergeschikte betekenis.’ Het gevolg van die eis van bedrijfsmatig uitgeoefende landbouw van art. 7:312 BW is dat indien sprake is van landbouw die niet bedrijfsmatig wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld agrarische gebruik door de agrarische hobbyist, de betreffende gebruiksovereenkomst kwalificeert als huur en niet als pacht. Indien een overeenkomst kwalificeert…

Verder lezen
Terug naar overzicht