Bijdrage werknemer voor accessoires evenredig toedelen aan zakelijk en privé-gebruik auto (1996.9.3077)


Een werknemer heeft een bijdrage betaald aan zijn werkgever voor extra accessoires voor de auto van de zaak. Deze bijdrage moet worden gesplitst naar rato van het zakelijk en privé-gebruik. De aan het privé-gebruik toe te rekenen betaling is aftrekbaar en komt in mindering op de bijtelling van de autokostenfictie. Het andere deel is een niet aftrekbare uitgave ter zake van de vervulling van de dienstbetrekking.

De staatssecretaris gaat akkoord met deze beslissing. Cassatie wordt niet ingesteld.

Hof Amsterdam; 29 november 1995; V…

Verder lezen