Boekwinst op melkquotum is geen zelfstandig deel onderneming


Samenvatting

Belanghebbende en haar echtgenoot exploiteren een onderneming in de vorm van een maatschap. De onderneming bestaat uit een melkveebedrijf, varkensmesterij en akkerbouwbedrijf. In 1998 wordt het melkquotum verkocht en is het melkveebedrijf tijdelijk stilgelegd. Voor de boekwinst wordt een vervangingsreserve gevormd. In 2000 hebben belanghebbende en de echtgenoot een bv opgericht die toetreedt tot de maatschap. Als gevolg van de toetreding is de vervangingsreserve gedeeltelijk vrijgevallen. Het aandeel van belanghebbende in de onderneming wordt overgedragen aan de bv. Voor de koopsom wordt een lijfrente bedongen. In geschil is of belanghebbende haar aandeel in de vrijgevallen vervangingsreserve kan gebruiken voor het bedingen van een stakingslijfrente.

Rechtbank Breda oordeelt dat door het ontbreken van een melkquotum en melkvee het stilgelegde melkveebedrijf niet als een zelfstandig deel van de onderneming kan worden beschouwd. Belanghebbende heeft in feite haar aandeel in de boekwinst op het melkquotum aan de bv overgedragen.

(Beroep ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht