Boeren, burgers en buitenlui (2001.06.2037)


In geval een agrarisch ondernemer stopt met zijn bedrijf doet zich de vraag voor welke invloed dit heeft op het gebruik en de bestemming van de tot het bedrijf behorende opstallen (bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning) met erf. De voorschriften in het vigerend bestemmingsplan zijn in deze maatgevend. In het bestemmingsplan is een op art. 11 WRO gebaseerde wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarbij regels worden gesteld onder welke voorwaarden alternatief gebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen mogelijk is. Aan de hand van enige casusposities laat de auteur zien dat in deze niet alleen…

Verder lezen