Boete bij te late oplevering is een vermindering van de vergoeding voor die oplevering


Wet OB 1968

In zijn uitspraak heeft Hof Den Haag (Hof Den Haag 28 maart 2008, LJN:BC8691) bepaald dat een te betalen boete bij de oplevering van een onroerende zaak een vermindering van de vergoeding is en dat een evenredig recht op teruggaaf van btw bestaat.
Belanghebbende houdt zich bezig met het bouwen en leveren van onroerende zaken. In een koop-/aanneemovereenkomst heeft belanghebbende zich verplicht een boete, uitgedrukt in een percentage van de koop-/aanneemsom, aan de opdrachtgever te betalen voor elke kalenderdag dat een woning of appartement te laat wordt opgeleverd. Belanghebbende is van mening dat de boete een vermindering is van de vergoeding voor de opgeleverde woning of het opgeleverde appartement. Op grond van art. 29, lid 1, letter b, Wet OB 1968 vraagt zij in verband met deze vermindering een evenredig deel van de btw terug. Het hof concludeert dat de betaling van de boete rechtstreeks verband houdt met de prestaties van belanghebbende aan haar opdrachtgevers. De niet tijdige oplevering vormt volgens het hof een prijsbepalende factor, temeer daar de te betalen boete rechtstreeks is gekoppeld aan de koop-/aanneemsom. De boete heeft derhalve te gelden als een vermindering van de vergoeding en belanghebbende heeft recht op een evenredige teruggaaf van btw op grond van art. 29, lid 1, letter b, Wet OB 1968.

Verder lezen
Terug naar overzicht