Boete wegens niet nakomen aanleg gas-, water- en elektra-aansluiting


V verkoopt een appartement aan K. Volgens de koopovereenkomst van 21 juni 2002 verzorgt V de aanleg en installatie van separate gas-, water- en elektra-aansluitingen, te realiseren vóór uiterlijk 1 oktober 2002. Indien één van de partijen na ingebrekestelling gedurende acht dagen nalatig blijft in de nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen kan de wederpartij deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door een schriftelijke verklaring aan de nalatige. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de overeenkomst te ontbinden en nakoming verlangt, is…

Verder lezen