Brief aan Kamer over verantwoord opdrachtgeverschap


Op 9 juli heeft minister Asscher van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden die hij ziet om opdrachtgevers meer nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid te laten nemen voor gezond en veilig werken, en over de activiteiten die hij dit najaar zal starten om een verantwoord opdrachtgeverschap te stimuleren.

Het vraagstuk van verantwoord opdrachtgeverschap op het terrein van gezond en veilig werken is volgens de minister niet nieuw. Er zijn diverse goede voorbeelden van branches, sectoren en individuele opdrachtgevers die bewust goede randvoorwaarden bieden voor gezond en veilig werken. Bij een keten van opdrachtgever(s) en een werkgever, kunnen opdrachtgevers het gezond en veilig werken mede beïnvloeden, omdat zij – naast de werkgever – de condities kunnen bepalen waaronder wordt gewerkt. Daarbij gaat het niet alleen om situaties waarin zij werkmethoden voorschrijven of arbeidsmiddelen of een arbeidslocatie bieden. Ook op andere wijze kunnen opdrachtgevers condities bieden die het werken binnen de grenzen van de wet mogelijk maken. Hier tegenover staan opdrachtgevers die het werken binnen de grenzen van de wet juist in de weg staan, bijvoorbeeld door disproportionele prijsafspraken in een contract of een onrealistische planning. In dat geval spelen opdrachtgevers juist een rol bij het ontstaan van risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werkenden.

De minister is van mening dat met een stimulerende aanpak gericht op de rol van opdrachtgevers, een betere naleving kan worden bereikt op het terrein van gezond en veilig werken. Dit is van belang voor de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van werkenden. In het najaar starten activiteiten om vast te stellen hoe een verantwoord opdrachtgeverschap eruit ziet en wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast vindt een verkenning plaats naar de mogelijkheden om de huidige verplichtingen voor opdrachtgevers in de bouw aan te scherpen en om strengere sancties in te voeren en worden specifieke verplichtingen geïntroduceerd voor opdrachtgevers van asbestverwijderingsbedrijven. Met dit pakket aan maatregelen verwacht hij problemen aan te kunnen pakken bij de bron vooraan de keten – in plaats van alleen achteraan de keten, waar degenen die het werk uitvoeren risico’s lopen. Bovendien wordt hiermee de concurrentie op basis van arbeidsomstandigheden tegengegaan. De resultaten van deze aanpak zullen worden gevolgd. Als blijkt dat het voorgaande onvoldoende wordt opgepakt, dan zal op termijn opnieuw worden bezien of er een aanleiding is voor de introductie van een algemeen geldende bestuursrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor gezond en veilig werken.

Verder lezen
Terug naar overzicht