Brief staatssecretaris EZ inzake tijdpad Programmatische Aanpak Stikstof en de ontwerpbesluiten grenswaarden PAS


Bij brief 27 oktober 2014 heeft de staatssecretaris van EZ de Tweede Kamer geïnformeerd over het tijdpad Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de ontwerpbesluiten grenswaarden programmatische aanpak stikstof en emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren.

De staatssecretaris beargumenteert in de brief haar opvatting dat het besluit van genoemde commissie om deze ontwerpbesluiten in samenhang te behandelen met de voorhangprocedure van het ontwerpprogramma aanpak stikstof leidt tot vertraging van het ontwerpbesluit grenswaarden en het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren.

Het tijdpad is nog steeds zoals in de brief van de staatsecretaris van 2 oktober 2014 (Kamerstuk 32 670, nr. 91) aan de Tweede Kamer is gemeld (december 2014 voorhang aan de TK). In een volgend Bestuurlijk Overleg medio november zal de staatsecretaris samen met de andere betrokken bestuursorganen de balans opmaken en besluiten of de ter inzage legging voor zienswijzen en – gelijktijdig – voorhang van het ontwerpprogramma bij beide Kamers der Staten-Generaal in december van dit jaar verantwoord is. Tegelijkertijd zal dan de ministeriële regeling PAS bij de Tweede Kamer worden voorgehangen.  

Ten aanzien van het ontwerpbesluit grenswaarden en het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren heeft de staatsecretaris nota genomen van de verzoeken van de vaste commissie van EZ om geen onomkeerbare stappen te zetten.

Het besluit van deze commissie om deze ontwerpbesluiten in samenhang te behandelen met de voorhangprocedure van het ontwerpprogramma aanpak stikstof leidt tot vertraging. Dit besluit betekent voor het ontwerpbesluit grenswaarden en het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren dat deze pas na verloop van de voorhang van alle genoemde stukken in de Tweede Kamer om advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State kan worden voorgelegd, en niet direct na verloop van 4 weken na de op respectievelijk 9 oktober en 16 september 2014 gestarte voorhang van de ontwerpbesluiten. Dat heeft tot gevolg dat beide besluiten niet eerder dan medio 2015 kunnen worden vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de start van de NB-wetvergunningverlening met behulp van de programmatische aanpak stikstof vertraging oploopt. Om aan te sluiten bij de verwachtingen en helderheid te kunnen bieden richting alle betrokken partners, provincies, bedrijfsleven en Rijk, is het van belang vertraging te voorkomen.

Datzelfde geldt voor het programma aanpak stikstof, aangezien het programma niet eerder dan deze besluiten van kracht kan worden. Het programma is immers opgesteld vanuit de veronderstelling dat voor activiteiten onder de grenswaarden geen beroep zal worden gedaan op de in het programma voorziene ontwikkelingsruimte; voor deze activiteiten is een deel van de depositieruimte gereserveerd. Voorts is in het programma uitgegaan van de effecten van de aanscherpte staleisen in het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren.
KST 33037, 135

Verder lezen
Terug naar overzicht