Buisleidingconcessie en Belemmeringenwet Privaatrecht (1998.11.2590)


Schrijvers behandelen het probleem van het ontbreken van een duidelijke juridische basis voor aanleg en beheer van veel buisleidingtoepassingen, in verband met het toenemend belang van de ondergrondse infrastructuur. De verwerving van (rechten op gebruik van) grond is een cruciaal punt bij de aanleg van buisleidingen.

Veelal geschiedt dit langs minnelijke weg door vestiging van een recht van opstal. Met behulp van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) en de Onteigeningswet kunnen eigenaren en overige grondgebruikers worden verplicht een buisleiding in hun grond te gedogen (BP) c…

Verder lezen