Claimen van afdrachtvermindering startkwalificatie zonder vereiste verklaringen is objectief niet pleitbaar


Samenvatting

Belanghebbende begeleidt mensen vanuit een uitkeringssituatie naar een reguliere arbeidssituatie. Van 2009 t/m 2013 heeft zij ongeveer vierhonderd werknemers begeleid. Voor deze werknemers heeft belanghebbende de afdrachtvermindering startkwalificatie toegepast, hoewel zij niet beschikte over de benodigde verklaringen van het UWV en de onderwijsinstelling. De aangiften werden verzorgd door een belastingadviseur. Via naheffingsaanslagen loonheffing is de afdrachtvermindering teruggenomen. Hierbij zijn vergrijpboeten opgelegd. Hof Den Haag (17 augustus 2016, nrs. 15/01086 t/m 15/01090, NTFR 2016/2229) heeft die boeten in stand gelaten. De Hoge Raad deelt de visie van het hof dat naar objectieve maatstaven gemeten geen sprake is van een pleitbaar standpunt. De wettelijke bepalingen bevatten namelijk betrekkelijk eenvoudige formele voorwaarden om voor toepassing van de afdrachtvermindering in aanmerking te komen (de vereiste verklaringen). Het standpunt van belanghebbende dat ter zake van een opleiding die op zichzelf bezien voldoet aan de eisen, recht bestaat op de afdrachtvermindering, ondanks de afwezigheid van de vereiste verklaringen, is niet pleitbaar. Anders dan het hof heeft geoordeeld, is HR 13 februari 2009, nr. 07/12891, NTFR 2009/421 (heel kort gezegd: een belastingplichtige mag in beginsel vertrouwen op een door hem ingeschakelde deskundige adviseur; eigen onderzoek is niet nodig) echter ook van toepassing bij ‘betrekkelijk eenvoudige formele voorwaarden’. Ook wanneer de belastingplichtige zich wél zelf heeft verdiept in de op hem toepasselijke belastingregelingen, brengt dat enkele feit nog niet mee dat hij gehouden is om te controleren of de door zijn deskundige adviseur opgemaakte aangiften juist waren. De Hoge Raad verwijst de zaak voor een nieuwe…

Verder lezen
Terug naar overzicht