Commentaar op Aanbestedingswet 2012 art. 2.107 (Aanbestedingsrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 02-04-2017 door mr. E.L.H. Snijders-van Erp

Artikel 2.107 Tekst van de hele regeling

Onverminderd de artikelen 2.52a en 2.52b bepaalt de aanbestedende dienst de wijze van het indienen van de inschrijving.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Dit artikel, dat is gewijzigd ter implementatie van artikel 22 lid 1 van  Richtlijn 2014/24/EU bepaalt dat het aan de aanbestedende dienst is om voor te schrijven op welke wijze de inschrijving moet worden ingediend, met inachtneming van de regels omtrent elektronische informatie-uitwisseling en communicatie die volgne uit artikel 2.52a en artikel 2.52b. Voor aanbestedingen die aangekondigd worden op 1 juli 2017 of later (zie artikel 4.35) zal als hoofdregel gelden dat inschrijvingen elektronisch moeten worden ingediend. Gezien de minimale waarborgen waaraan het elektronisch systeem waarmee inschrijvingen worden ontvangen, moet voldoen (zie artikel 5 Aanbestedingsbesluit), zullen aanbestedende diensten hierbij geen gebruik kunnen maken van e-mail, maar dient gebruikgemaakt te worden van een platform voor elektronisch aanbesteden, zoals bijvoorbeeld TenderNed.1 In de uitzonderingsgevallen die volgen uit artikel 52a lid 2 en lid 3 zal de verplichting tot elektronische ontvangst van inschrijvingen niet gelden. In dergelijke gevallen kan nog gebruik worden gemaakt van een 'papieren' inschrijving per post (of andere vervoerder) of per post (of andere vervoerder) én per e-mail (zie artikel 52a lid 4). Een aanbestedende dienst kan geen mondelinge (of telefonische) inschrijvingen toestaan.

1

Zie ook MvT Wijziging van de Aanbestedingswet 2012,
Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3
, p. 52.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Aanbestedingswet 2012 artikel 2.107.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.

Verder lezen