Commentaar op Aanbestedingswet 2012 art. 2.109b (Aanbestedingsrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 25-09-2017 door mr. E.L.H. Snijders-van Erp

Artikel 2.109b Tekst van de hele regeling

1.

In een geval als bedoeld in artikel 2.52a, eerste lid, kan een aanbestedende dienst bepalen dat inschrijvingen in de vorm van een elektronische catalogus worden ingediend of een elektronische catalogus bevatten.

2.

Inschrijvingen die in de vorm van een elektronische catalogus worden ingediend, kunnen vergezeld gaan van andere documenten ter aanvulling van de inschrijving.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Uit dit artikel volgt dat een aanbestedende dienst kan bepalen dat door inschrijvers gebruik wordt gemaakt van een elektronische catalogus voor de inschrijving of als onderdeel van de inschrijving. Dit artikel is ingevoerd met de wijziging van de Aanbestedingswet in verband met de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU. Blijkens de memorie van toelichting1 en de considerans bij Richtlijn 2014/24/EU, overweging 68, wordt met de invoering van de elektronische catalogus beoogd de mededinging te bevorderen en overheidsaankopen te stroomlijnen, vooral doordat de elektronische catalogus tijd en kosten kan besparen.Uit artikel 2.109d volgt dat de aanbestedende dienst het gebruik van de elektronische catalogus in een aanbestedingsprocedure verplicht kan stellen of kan bepalen dat de elektronische catalogus zal worden aanvaard als (onderdeel van de) inschrijving. Het gebruik van de elektronische catalogus kan vereist of toegestaan worden in alle soorten aanbestedingsprocedures waarin elektronische middelen voor communicatie en informatie-uitwisseling gebruikt worden (zie artikel 2.109b lid 1 jo. 2.52a).

De wet bevat geen definitie van het begrip "elektronische catalogus". Uit de memorie van toelichting2en de considerans bij Richtlijn 2014/24/EU, overweging 68, volgt dat onder een elektronische catalogus moet worden verstaan een format waarmee informatie voor alle deelnemende bieders op dezelfde wijze wordt gepresenteerd en georganiseerd en dat zich leent voor elektronische verwerking. De considerans noemt als voorbeeld inschrijvingen in de vorm van een spreadsheet.

1
Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 78.
2
Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 78.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Aanbestedingswet 2012 artikel 2.109b.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.

Verder lezen
Terug naar overzicht