Commentaar op Aanbestedingswet 2012 art. 2.109c (Aanbestedingsrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 25-09-2017 door mr. E.L.H. Snijders-van Erp

Artikel 2.109c Tekst van de hele regeling

Een aanbestedende dienst bepaalt de technische specificaties en het format van de elektronische catalogus.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Dit artikel geeft aan dat de aanbestedende dienst de technische specificaties en het format van de elektronische catalogus bepaalt. In de memorie van toelichting1 wordt benadrukt dat de aanbestedende dienst hierbij de beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie in acht moet nemen. Daarom dient het voorgeschreven format voor de elektronische catalogus in principe algemeen toegankelijk te zijn voor inschrijvers. Als het format niet algemeen toegankelijk is, moet de aanbestedende dienst passende alternatieve toegangsmiddelen verstrekken. Passende alternatieve toegang in dit verband kan, volgens de memorie van toelichting, worden verleend door bijvoorbeeld het aanbieden van kosteloze, onbeperkte en volledige toegang langs de elektronische weg, het verlenen van toegang met behulp van tijdelijke tokens die kosteloos op het internet beschikbaar zijn of het ondersteunen van een alternatief kanaal voor elektronische inschrijvingen.

1
Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 78.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Aanbestedingswet 2012 artikel 2.109c.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.

Verder lezen
Terug naar overzicht