Commentaar op Aanbestedingswet 2012 art. 2.109g (Aanbestedingsrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 25-09-2017 door mr. E.L.H. Snijders-van Erp

Artikel 2.109g Tekst van de hele regeling

1.

Een aanbestedende dienst kan bij de plaatsing van een overheidsopdracht binnen een dynamisch aankoopsysteem bepalen dat inschrijvingen in de vorm van een elektronische catalogus worden ingediend.

2.

Een aanbestedende dienst kan een overheidsopdracht binnen een dynamisch aankoopsysteem gunnen met gebruikmaking van de methode, bedoeld in artikel 2.109f, tweede lid, onderdeel b, en onder overeenkomstige toepassing van artikel 2.109f, derde en vierde lid, mits het verzoek om deelneming aan het dynamisch aankoopsysteem vergezeld gaat van een elektronische catalogus in overeenstemming met de technische specificaties en het format zoals vastgesteld door de aanbestedende dienst.

3.

Wanneer een gegadigde in kennis wordt gesteld van het voornemen van de aanbestedende dienst om inschrijvingen op te stellen met gebruikmaking van de methode, bedoeld in artikel 2.109f, tweede lid, onderdeel b, vult de gegadigde de elektronische catalogus aan.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Uit het eerste lid van dit artikel volgt dat een aanbestedende dienst bij de plaatsing van een overheidsopdracht binnen een dynamisch aankoopsysteem aanvullend kan bepalen dat inschrijvingen voor een specifieke opdracht in de vorm van een elektronische catalogus worden ingediend. Deze bepaling maakt aldus duidelijk dat de genoemde twee instrumenten mogen worden gecombineerd. Uit het tweede lid volgt dat de aanbestedende dienst ook gebruik kan maken van de methode zoals bedoeld in artikel 2.109f lid 2 sub b voor verkrijging van inschrijvingen voor een specificieke opdracht. Deze methode houdt in dat de aanbestedende dienst uit de reeds ingediende elektronische catalogi de nodige informatie verzamelt om inschrijvingen op te stellen die aan de vereisten van de betrokken overheidsopdracht aangepast zijn. Van deze methode kan echter alleen gebruikgemaakt worden indien het verzoek om deelneming aan het dynamisch aankoopsysteem vergezeld is gegaan van een elektronische catalogus conform de technische specificaties en het format zoals vastgesteld door de aanbestedende dienst. Daarnaast geldt dat de leden 3 en 4 van artikel 2.109f van overeenkomstig toepassing zijn, waardoor de betrokken ondernemers de verzameling van informatie door de aanbestedende dienst om een inschrijving op te stellen moeten kunnen weigeren en de inschrijver de verzamelde informatie moet kunnen controleren op materiële fouten (zie artikel 2.109f lid 3 en 4 en de toelichting daarop in Sdu Commentaar Aanbestedingswet, artikel 2.109f). Het derde lid van dit artikel bepaalt tot slot dat een gegadigde de elektronische catalogus aanvult, wanneer hij in kennis wordt gesteld van het voornemen van de aanbestedende dienst om de methode toe te passen zoals bedoeld in artikel 2.109f lid 2 sub b. Het ligt voor de hand dat de bevestiging door de desbetreffende inschrijver dat de catalogus nog actueel is, ook als een adequate invulling van de hier geformuleerde plicht wordt aangemerkt.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Aanbestedingswet 2012 artikel 2.109g.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.

Verder lezen
Terug naar overzicht