Naar de inhoud

Commentaar op Aanbestedingswet 2012 art. 2a.20 (Aanbestedingsrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 25-09-2017 door mr. M. Nusteen

Artikel 2a.20 Tekst van de hele regeling

1.

Het bij of krachtens deel 2a van deze wet bepaalde is niet van toepassing op:

  1. de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater;

  2. de drinkwatertoevoer aan deze netten.

2.

Het bij of krachtens deel 2a van deze wet bepaalde is niet van toepassing op een concessieopdracht indien deze verband houdt met een in het eerste lid genoemde activiteit en betreft:

  1. waterbouwtechnische projecten, bevloeiing of drainage voor zover de voor drinkwatervoorziening bestemde hoeveelheid water groter is dan 20% van de totale hoeveelheid water die door middel van deze projecten of deze bevloeiings- of drainage-installaties ter beschikking wordt gesteld, of

  2. de afvoer of behandeling van afvalwater.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

C.1: Uitzondering specifieke concessieopdrachten

Dit artikel is de implementatie van artikel 12 van Richtlijn 2014/23/EU (hierna: Richtlijn). Lid 1 bevat een uitzonderingsbepaling voor concessies die worden gegund met het oog op de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten bestemd voor openbaredienstverlening op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater en concessies die worden gegund met het oog op de drinkwatertoevoer aan deze netten. Lid 2 bevat een uitzonderingsbepaling voor concessies die verband houden met de in lid 1 bedoelde activiteit en betreft waterbouwtechnische projecten, bevloeiing of drainage voor zover de voor drinkwatervoorziening bestemde hoeveelheid water groter is dan 20 procent van de totale hoeveelheid water die door middel van deze projecten of deze bevloeiings- of drainage-installaties ter beschikking wordt gesteld, of de afvoer of behandeling van afvalwater.

C.2: Achtergrond uitzondering

Uit overweging 40 van de Richtlijn volgt dat de in lid 1 en lid 2 opgenomen uitzonderingen voortvloeien uit het feit dat voor concessies in de watersector vaak specifieke en complexe regelingen gelden die een bijzondere behandeling vereisen, gelet op het belang van water als openbaar goed dat van fundamentele waarde is voor alle burgers van de Unie. De bijzondere kenmerken van dergelijke regelingen rechtvaardigen dat, op het gebied van water, uitsluitingen van het toepassingsgebied van deze richtlijn worden toegestaan.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Aanbestedingswet 2012 artikel 2a.20.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.