Commentaar op Algemene Ouderdomswet Artikel 33a (Inkomensondersteuning). (artikeltekst geldig vanaf 2017-08-01)

Commentaar is bijgewerkt tot 16 augustus 2016 door mr.drs. M. van Everdingen

Artikel 33a Inkomensondersteuning Tekst van de hele regeling

1.

Recht op een inkomensondersteuning heeft degene, die:

a.

recht heeft op ouderdomspensioen en woonachtig is in Nederland;

b.

op grond van artikel 5, tweede lid, van het Besluit regels export uitkeringen recht heeft op ouderdomspensioen alsof hij in Nederland woonachtig is;

c.

op grond van artikel 9a, vierde lid, recht heeft op ouderdomspensioen alsof hij in Nederland woonachtig is; of

d.

recht heeft op ouderdomspensioen en woonachtig is op het grondgebied van:

1°.

een van de andere lidstaten van de Europese Unie;

2°.

een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;

3°.

Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; of

4°.

een land waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten of waar een besluit van een volkenrechtelijke organisatie inzake sociale zekerheid van kracht is.

2.

In de gevallen dat op het ouderdomspensioen, vastgesteld op grond van artikel 9, met toepassing van artikel 13, eerste en derde lid, een korting wordt toegepast, wordt op de inkomensondersteuning een evenredige korting toegepast.

3.

De inkomensondersteuning wordt niet beschouwd als ouderdomspensioen op grond van deze wet, tenzij voor de toepassing van paragraaf 2 van hoofdstuk III.

4.

Artikel 9, achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

5.

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de hoogte, de indexering en de wijze van betaling van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht