Naar de inhoud

Commentaar op Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft art. 121 (OR-financieelrecht) en (OR financieelrecht II AMvBs)


Commentaar is bijgewerkt tot 30-05-2016 door mr. drs. B.T.B. Siemers

Artikel 121 Tekst van de hele regeling

1.

Het bestuursverslag van een icbe, bedoeld in artikel 4:51, eerste lid, van de wet, bevat een verklaring van de beheerder van een icbe dat hij voor de icbe beschikt over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering die voldoet aan het bepaalde ingevolge de artikelen 3:17, tweede lid, onderdeel c, en 4:14, eerste lid, van de wet, en dat de bedrijfsvoering van de icbe effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneert.

2.

Het bestuursverslag van een icbe bevat ten minste de gegevens omtrent beloningen, bedoeld in artikel 69, derde lid, van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de historische informatie bij Artikel 121.

C: Kernproblematiek

Dit artikel schrijft voor dat de beheerder van een icbe in het bestuursverslag (niet te verwarren met de jaarrekening) van de icbe als bedoeld in artikel 4:51 lid 1 Wft een verklaring opneemt dat de beheerder van de icbe beschikt over een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering dient te voldoen aan de eisen van soliditeit als bedoeld in artikel 3:17 leden 2 en 3 Wft en de eisen omtrent een beheerste en integere uitoefening van het bedrijf als bedoeld in artikel 4:14 lid 1 Wft. De eisen van soliditeit hebben betrekking op (i) beheersing van financiële en andere risico’s, (ii) instandhouding van de vereiste financiële waarborgen en (iii) nadere regels zoals gesteld bij AMvB. Zie Sdu Commentaar Financieel Recht, artikel 3:17 Wft en de artikelen 23, 23g, 24 en 26 van het Besluit prudentiële regels Wft. Voor een toelichting op de eisen omtrent beheerste en integere bedrijfsuitoefening wordt verwezen naar Sdu Commentaar Financieel Recht, artikel 4:14 Wft en de relevante artikelen uit Hoofdstuk 4 en 5 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Wat betreft de rol van de accountant geldt in dit verband nog dat die louter hoeft te controleren dat in het bestuursverslag verantwoording door de beheerder van de icbe is afgelegd en niet of het daarin gestelde inhoudelijk juist is.

Dit artikel bevat in het tweede lid tevens het voorschrift dat het bestuursverslag de door de Richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten voorgeschreven beloningsparagraaf bevat met daarin onder andere gegevens over de totale beloning, onderverdeeld naar vaste en variabele beloningen, betaald aan het personeel en eventuele materiële wijzigingen in het beloningsbeleid.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft artikel 121.

F: Literatuurverwijzing

  • C.M. Grundmann-van de Krol, Regulering beleggingsinstellingen en icbe's in de Wft, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013.