Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 87b (OR-algemeen)


Commentaar is bijgewerkt tot 03-10-2017 door mr. P.D. Olden

Artikel 87b Tekst van de hele regeling

1.

De statuten kunnen bepalen dat van de aandeelhouder die niet of niet langer aan in de statuten gestelde eisen voldoet het stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen is opgeschort.

2.

Indien de aandeelhouder een of meer van de in lid 1 genoemde rechten niet kan uitoefenen en de aandeelhouder niet gehouden is zijn aandelen aan te bieden en over te dragen, is hij onherroepelijk van de in de statuten gestelde eisen ontheven wanneer de vennootschap niet binnen drie maanden na een verzoek daartoe van de aandeelhouder gegadigden heeft aangewezen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten.

3.

De regeling dient zodanig te zijn dat de aandeelhouder die dit verlangt een prijs ontvangt, gelijk aan de waarde van zijn aandeel of aandelen, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Het niet voldoen aan statutair bepaalde kwaliteitseisen kan op grond van artikel 2:87a BW bestraft worden met de verplichting de aandelen aan te bieden en over te dragen. De statuten kunnen echter ook bepalen dat wanneer een aandeelhouder niet voldoet aan de kwaliteitseisen, bepaalde aandeelhoudersrechten worden opgeschort. Deze figuur wordt beheerst door artikel 2:87b BW. De vennootschap kan zodoende de door haar zelf gekozen verplichtingen naar eigen inzicht sanctioneren. Ook een combinatie van beide sancties is mogelijk. …

Verder lezen
Terug naar overzicht