Naar de inhoud

Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 94 (OR-algemeen)


Commentaar is bijgewerkt tot 03-10-2017 door mr. M.S. Koppert

Artikel 94 Tekst van de hele regeling

1.

Rechtshandelingen:

  1. in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de naamloze vennootschap worden gelegd,

  2. rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop de deelneming in de naamloze vennootschap voor het publiek wordt opengesteld,

  3. strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter der naamloze vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde,

  4. betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld,

moeten in haar geheel worden opgenomen in de akte van oprichting of in een geschrift dat daaraan in origineel of in authentiek afschrift wordt gehecht en waarnaar de akte van oprichting verwijst. Indien de vorige zin niet in acht is genomen, kunnen voor de vennootschap uit deze rechtshandelingen geen rechten of verplichtingen ontstaan.

2.

Na de oprichting kunnen de in het vorige lid bedoelde rechtshandelingen zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering slechts worden verricht, indien en voor zover aan het bestuur de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk bij de statuten is verleend.

3.

Van het bepaalde in dit artikel zijn uitgezonderd de in artikel 80 lid 2 bedoelde overeenkomsten.

A: Inleiding

In dit artikel staan limitatief enkele voor de vennootschap bezwarende rechtshandelingen opgesomd waaraan de vennootschap bij de oprichting gebonden kan worden, mits aan de voorgeschreven formaliteit is voldaan. Voorts regelt het artikel de bevoegdheid tot het verrichten van een in het artikel genoemde bezwarende rechtshandeling na de oprichting.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

C.1: Het vormvoorschrift voor bezwarende rechtshandelingen van artikel…