Naar de inhoud

Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 3 art. 173 (Relatierecht) en (Vermogensrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 13-11-2016 door mr. I.W. van Osch

Artikel 173 Tekst van de hele regeling

Ieder der deelgenoten kan van degene onder hen die voor de overigen beheer heeft gevoerd, jaarlijks en in ieder geval bij het einde van het beheer rekening en verantwoording vorderen.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de historische informatie bij Artikel 173.

C: Kernproblematiek

Ieder der deelgenoten kan rekening en verantwoording vorderen. Niet vereist is dat dit gezamenlijk wordt gedaan. De mogelijkheid van het vorderen van rekening en verantwoording bij het einde van het beheer kan niet bij beheersregeling ex artikel 3:168 BW worden uitgesloten. Wel is dit mogelijk voor wat betreft de jaarlijkse verantwoording. Deelgenoten kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat om de drie jaar rekening en verantwoording wordt gevorderd (MvA II Inv. Parl. Gesch. Boek 3, p. 593). Bij de vraag of nog rekening en verantwoording kan worden gevorderd na het verstrijken van vele jaren speelt de redelijkheid en billijkheid in beginsel een rol (HR 10 juni 1983, NJ 1984, 250, m.nt. WMK, ECLI:NL:HR:1983:AG4608; HR 2 december 1994, NJ 1995, 548, m.nt. WMK, ECLI:NL:HR:1994:ZC1561) en kan de vordering worden afgewezen. De verhouding van partijen speelt daarbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld handelingen ‘in de familiesfeer’. Beroep op verjaring zal onder deze bijzondere omstandigheden geen rol spelen. Deelgenoten kunnen het beheer over de gemeenschap ook hebben overdragen aan een derde. De plicht tot rekening en verantwoording van een derde valt onder titel 7 van Boek 7 BW, zie tevens artikel 177 Rv.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Burgerlijk Wetboek Boek 3 artikel 173.

F: Literatuurverwijzing

  • Reehuis, W. en E.E. Slob, Invoering Boeken 3, 5 en 6: Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen, Deventer: Kluwer 1990