Naar de inhoud

Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 3 art. 198 (Relatierecht) en (Vermogensrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 13-11-2016 door mr. I.W. van Osch

Artikel 198 Tekst van de hele regeling

Wordt een beroep in rechte op vernietigbaarheid van een verdeling gedaan, dan kan de rechter, onverminderd het in de artikelen 53 en 54 bepaalde, op verlangen van een der partijen de verdeling wijzigen, in plaats van de vernietiging uit te spreken.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de historische informatie bij Artikel 198.

C: Kernproblematiek

Dit artikel strekt tot matiging van de ingrijpende gevolgen van de vernietiging van een rechtshandeling. Hiertoe strekken ook artikel 3:53 en 3:54 BW, die eveneens op de vernietiging van een verdeling van toepassing zijn.

Iedere betrokken (proces)partij kan – al dan niet bij wijze van verweer – aangeven dat vaststelling van een andere verdeling (wijziging) voorkeur verdient ten opzichte van vernietiging van de verdeling. Te denken valt aan de vaststelling van een verdeling, waarbij de ontbrekende deelgenoot alsnog wordt betrokken. Wijziging van een verdeling kan worden voorkomen door een oplegaanbod op grond van artikel 3:197 BW. Indien een rechter de werking van vernietiging geheel of ten dele ontzegt ingevolge artikel 3:53 lid 2 BW, blijft de verdeling in stand en kan de rechter de overige deelgenoten verplichten een uitkering in geld te doen. Daarnaast kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een nieuwe verdeling gelasten op grond van artikel 3:185 BW (MvA II Inv., Parl. Gesch. Inv., p. 636).

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Burgerlijk Wetboek Boek 3 artikel 198.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.