Naar de inhoud

Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 3 art. 2 (Letselschade) en (Vermogensrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 15-02-2018 door mr. F.M. van Peski

Artikel 2 Tekst van de hele regeling

Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de historische informatie bij Artikel 2.

C: Kernproblematiek

Artikel 2 definieert het begrip zaak. Een zaak is een stoffelijk object dat voor menselijke beheersing vatbaar is. Het begrip zaak in artikel 2 kan niet worden gelijkgesteld met het begrip eigendomsrecht. Een zaak in de zin van artikel 2 kan immers aan niemand toebehoren (een res nullius). Een zaak moet een geïndividualiseerd object zijn; uitsluitend naar maat of gewicht aangeduide objecten zijn geen zaken in de zin van deze bepaling. Zie HR 10 februari 1979, NJ 1979, 338 (Nieuwe Matex). Kenbaar moet zijn om welk object het gaat. Relatief moderne fenomenen als elektriciteit, software, informatie,goodwill en data kunnen niet als zaken in de zin van artikel 2 worden gekwalificeerd. Zie over goodwill HR 31 mei 2002, NJ 2003, 342. Zie over data in het vermogensrecht, T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Data in het vermogensrecht’, WPNR 2015(7085), p. 993-998. Anderzijds kunnen deze begrippen wel worden aangemerkt als producten in de zin van artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid) en activa in de zin van het jaarrekeningenrecht (artikel 2:360 BW en volgende). ‘Goed’ in artikel 310 Sr heeft een eigen inhoud, die afwijkt van het BW. In het arrest van 31 januari 2012 (LJN BQ9251) oordeelde de Hoge Raad dat virtuele objecten in een online spel ook goederen zijn in de zin van artikel 310 Sr.

Het zaaksbegrip heeft ook ethische grenzen. Een orgaan, een embryo of een lijk is geen zaak, omdat het onethisch is dergelijke ‘objecten’ vermogensrechtelijk te behandelen.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Burgerlijk Wetboek Boek 3 artikel 2.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.