Naar de inhoud

Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 455 (Letselschade) en (Vermogensrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 30-01-2018 door mr. W.K. Bischot en mr. M.M. Janssen en mr. B.A. van Schelven

Artikel 455 Tekst van de hele regeling

1.

De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel 454, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.

2.

Lid 1 geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de historische informatie bij Artikel 455.

C: Kernproblematiek

C.1: Achtergrond

Tegenover de verplichting van de hulpverlener het dossier bij te houden, staat het recht van de patiënt het dossier te laten vernietigen. Het verzoek kan betrekking hebben op het hele dossier of een gedeelte daarvan, hoewel dat niet helder uit de tekst van het artikel blijkt. Daar kan verandering in komen met het concept-wetsvoorstel Wijziging Wgbo, waarin wordt voorgesteld de zinsnede “door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel 454,” te vervangen door “gegevens uit het dossier”. De internetconsultatie voor dit concept-wetsvoorstel liep van 13 april 2016 tot en met 10 juni 2016 (www.internetconsultatie.nl/concept_wijziging_wgbo).

Alleen wanneer de wet bepaalt dat de gegevens bewaard moeten blijven of een aanmerkelijk belang van een ander dan de patiënt zich tegen vernietiging verzet, zal de hulpverlener aan een verzoek van de patiënt tot vernietiging geen gehoor geven.

C.2: Belang volksgezondheid

C.2.1: Geanonimiseerde gegevens

Gegevens die van belang kunnen zijn voor de volksgezondheid en uit dien hoofde bewaard moeten worden, kunnen in geanonimiseerde vorm worden bewaard, ook indien de patiënt om vernietiging verzoekt (Kamerstukken II 1989/90, 21 561, 3, p. 37).C.2.2: Wettelijke verplichting

Een voorbeeld van een situatie waarin de wet zich tegen vernietiging verzet, is de bepaling in het Besluit patiëntendossier Bopz, inhoudende dat een verzoek tot vernietiging van gegevens door de (gedwongen opgenomen) patiënt voor het eerst vijf jaar na de beëindiging van de Bopz-behandeling kan worden ingediend. In de eerste vijf jaar na de behandeling mag de hulpverlener een op artikel 7:455 BW gegrond vernietigingsverzoek dus niet honoreren.

C.2.3: Aanmerkelijk belang

C.2.3.1: Aanmerkelijk belang van een hulpverlener zelf

De hulpverlener kan zelf belang hebben bij het bewaren van het dossier wanneer de patiënt een procedure tegen hem heeft aangespannen (Kamerstukken II 1989/90, 21 561, 3, p. 37) of dreigt aan te spannen (vgl. B. Sluijters en M. Biesaart, De geneeskundige behandelingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2005, p. 89). Gesteld kan worden dat vernietiging van het dossier op verzoek van de patiënt voor risico van de patiënt komt, wat betekent dat de hulpverlener wanneer hij later door de patiënt in een procedure wordt betrokken erop kan wijzen dat hij zich onvoldoende aan de hand van het dossier kan verweren (vgl. Sluijters en Biesaart 2005, p. 88 en p. 95).

C.2.3.2: Aanmerkelijk belang van een ander

Ook familieleden kunnen een belang hebben bij niet-vernietiging, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een erfelijke ziekte (Kamerstukken II 1989/90, 21 561, 3, p. 37). Indien het belang van de patiënt zelf reden kan zijn om het dossier niet te vernietigen kan uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeien dat de hulpverlener de patiënt uitdrukkelijk op dit belang wijst, maar dit kan geen grond zijn om niet te vernietigen.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Burgerlijk Wetboek Boek 7 artikel 455.

F: Literatuurverwijzing

  • Sluijters, B. en M. Biesaart, De geneeskundige behandelingsovereenkomst, Deventer: Kluwer 2005.