Naar de inhoud

Commentaar op Invorderingswet 1990 art. 35b (OR-insolventierecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 05-10-2017 door mr. F.H.H. Sijbers

Artikel 35b Tekst van de hele regeling

Indien de belastingschuld betrekking heeft op een werk als bedoeld in artikel 35a, eerste lid, is degene die buiten dienstbetrekking in de normale uitoefening van zijn bedrijf vervaardigde kleding koopt, hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting welke verschuldigd is ter zake van dat werk, tenzij aannemelijk is dat hij op het tijdstip van de koop niet wist of behoorde te weten dat ter zake van dat werk te weinig of geen loonbelasting zou worden betaald. In afwijking in zoverre van artikel 32, tweede lid, is degene die op grond van de eerste volzin aansprakelijk is niet aansprakelijk voor de in verband met de heffing van loonbelasting opgelegde bestuurlijke boete. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van dit artikel.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Artikel 35b breidt de kring van de potentiële aansprakelijken voor de confectiesector nog verder uit. Waren de (onder)aannemers al aan te spreken op de voet van artikel 35 IW 1990 en de opdrachtgevers op de voet van artikel 35a IW 1990, door artikel 35b kunnen ook de kopers van de confectiegoederen aangesproken worden.

Anders dan bij de artikelen 35 en 35a IW 1990 is voor artikel 35b IW 1990 wetenschap, kwade trouw, vereist. De kwade trouw is negatief geformuleerd.

De bewijslast dat de koper wist of behoorde te weten dat te weinig loonbelasting zou worden betaald, …