Naar de inhoud

Commentaar op Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 art. 35 (MR-bodem)


Commentaar is bijgewerkt tot 29-10-2013 door mr. drs. C.A. Janssen

Artikel 35 Tekst van de hele regeling

1.

Na zes maanden na de datum van afgifte van de verklaring die met toepassing van § 4 van hoofdstuk 2 is verleend, dienen met betrekking tot de verstreken periode van zes maanden de volgende gegevens te worden overgelegd aan RWS Leefomgeving, onderdeel Bodem+:

  1. een overzicht met de herkomst en status van de ingekomen partijen, waarvan het residu onder de verklaring die met toepassing van § 4 van hoofdstuk 2 is verleend, is gestort;

  2. de hoeveelheid ingenomen verontreinigde grond in tonnen droge stof;

  3. de hoeveelheid afgevoerd residu in tonnen gespecificeerd naar verwerker.

2.

Jaarlijks dient een materialenbalans over de scheidingsinstallatie van het voorgaande boekjaar te worden overgelegd aan RWS Leefomgeving, onderdeel Bodem+.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Op grond van lid 1 van dit artikel dient halfjaarlijks een aantal gegevens te worden overgelegd. Daardoor kan SenterNovem, onderdeel Bodem+ volgen of aan de vereisten van het proces de hand wordt gehouden. Dit geldt uitsluitend voor partijen die onder de procesbeoordeling vallen.

Op grond van lid 2 van dit artikel dient jaarlijks een materialenbalans over de scheidingsinstallatie te worden overlegd aan SenterNovem, onderdeel Bodem+. De frequentie van aanlevering van een materialenbalans is op jaarbasis gesteld, omdat hiermee wordt aangesloten bij de praktijk. Vanuit de Wet milieubeheer dienen grondreinigingsbedrijven veelal per kalenderjaar een materialenbalans op te stellen en vóór 1 april van het volgende kalenderjaar over te…