Naar de inhoud

Commentaar op Wet arbeid vreemdelingen art. 16 (Migratierecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 18-10-2017 door mr. H.W. Groeneweg en mr.dr. F.M.J. den Houdijker

Artikel 16 Tekst van de hele regeling

1.

De toezichthouder is bevoegd bij het verwerken van persoonsgegevens gebruik te maken van het burgerservicenummer.

2.

Bestuursorganen zijn bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd aan de toezichthouder kosteloos alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. Bestuursorganen kunnen daarbij gebruik maken van het burgerservicenummer of het vreemdelingennummer, bedoeld in artikel 107, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000, voor zover zij daartoe gerechtigd zijn.

3.

De toezichthouder verstrekt andere bestuursorganen kosteloos gegevens welke zij behoeven ter uitvoering van hun taak. De laatste volzin van het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

4.

De in het tweede en derde lid bedoelde gegevensverstrekking vindt niet plaats indien de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor onevenredig wordt geschaad.

5.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop in ieder geval gegevens dienen te worden verstrekt.

6.

Voor de toepassing van dit artikel worden met bestuursorganen gelijkgesteld instellingsbesturen van uit de openbare kas bekostigde instellingen en bevoegde gezagsorganen van uit de openbare kas bekostigde scholen en instellingen.

A: Inleiding

Artikel 16 bevat een regeling voor de gegevensuitwisseling, uit eigen beweging en verplicht, tussen de Inspectie SZW en andere diensten belast met de uitvoering van wettelijke taken. Hier is aangesloten bij artikel 107 Vw 2000. Aansluiting bij deze bepaling ligt voor de hand, omdat de Inspectie SZW veel onderzoeken…