Commentaar op Wet bescherming persoonsgegevens art. 16 (WBP)


Commentaar is bijgewerkt tot 26-07-2017 door mr. drs. T.F.M. Hooghiemstra en mr. dr. S. Nouwt

Artikel 16 Tekst van de hele regeling

De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

A: Inleiding

Artikel 16 Wbp wordt vervangen door de artikelen 9 en 10 AVG en artikel 22 t/m 31 van de Uitvoeringswet AVG (concept versie internetconsultatie).

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden. Bijzondere persoonsgegevens zijn: persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Dit artikel bevat een algemeen verbod op het verwerken van de hier opgesomde bijzondere persoonsgegevens. Op dit verbod bestaat alleen ontheffing indien de verwerking haar grondslag vindt in een van de overige bepalingen van paragraaf 2 van dit hoofdstuk. De belangrijkste algemene garantie is dat verwerking van bijzondere persoonsgegevens niet is toegestaan dan voor zover dat bij wet is bepaald.

D: Jurisprudentie uitgebreid

H R 3 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG9218, NJ 2009, 325 (m.nt. Mevis…

Verder lezen
Terug naar overzicht