Naar de inhoud

Commentaar op Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering art. 474ba (OR-algemeen)


Commentaar is bijgewerkt tot 02-10-2017 door mr. J.W. Westenberg

Artikel 474ba Tekst van de hele regeling

Het stemrecht verbonden aan een in beslag genomen goed als bedoeld in het vorige artikel, en andere aan een zodanig goed verbonden bevoegdheden die niet onder het vorige artikel vallen, blijven gedurende het beslag bij de geëxecuteerde. Desgevraagd is de bewaarder of, als deze ontbreekt, de deurwaarder verplicht hem daartoe een bewijsstuk af te geven en verder het nodige te verrichten om hem in de gelegenheid te stellen tot het uitoefenen van deze rechten.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

C.1: Stemrecht

Naast baten kunnen de in artikel 474b Rv genoemde goederen ook nog andere rechten kennen. De wet noemt hier met name stemrecht doch sluit andere rechten, men kan denken aan een benoemings- of voordrachtrecht, een optierecht et cetera, niet uit. Tot aan de executoriale verkoop komen die rechten de geëxecuteerde toe. Heeft deze bewijsstukken nodig dat hij de rechtmatige houder is van dergelijke rechten, dan dient de bewaarder van het papier, de aandelen of effecten dan wel de deurwaarder hem die te verschaffen. Zouden de aandelen bij aanvang van de aandeelhoudersvergadering onder een derde (bijvoorbeeld een notaris) gedeponeerd moeten worden, dan zal de deurwaarder onder omstandigheden daar ook voor dienen te zorgen. Indien hij bevreesd is dat het papier of de aandelen daarmee aan het beslag kunnen worden onttrokken, dan zal hij zo nodig de geëxecuteerde ter vergadering dienen te vergezellen om…