Conformiteit en overmacht (1998.14.2615)


In het geval van het arrest van de Hoge Raad van 9 januari 1998, RvdW 1998, 18 bleek een verkochte hond een erfelijke ziekte te hebben waarvan noch de koper noch de verkoper wisten of konden weten dat de hond deze erfelijke ziekte had. Geoordeeld werd dat niet voldaan was aan het conformiteitsvereiste van art. 7:17 BW. De door de koper op grond daarvan gevorderde schadevergoeding achtte de Rechtbank toewijsbaar.

De Hoge Raad casseerde de uitspraak. Op de vordering tot schadevergoeding zijn de artt. 6…

Verder lezen