Internationale sociale zekerheid

Het Nederlandse socialezekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat inkomen en/of verzorging garandeert voor personen die, tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn om daar zelf in te voorzien. Op internationaal niveau zijn er verdragen en verordeningen op het gebied van de sociale zekerheid aangaande arbeidsongeschiktheid, zorg, werkloosheid en volksverzekeringen.

Belangrijke thema’s in de internationale sociale zekerheid

  • EG Verordening 883/2004 (vanaf 1 mei 2010 van kracht) en haar voorganger EG Verordening 1408/71 (als gevolg van overgangsrecht nog tot 2020 van kracht) die de socialezekerheidsregelingen binnen de EU/EER en Zwitserland coördineren voor migrerende werknemers;
  • Europees Verdrag betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het Internationaal vervoer (Transportverdrag);
  • Europees Verdrag inzake sociale zekerheid;
  • Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (Rijnvarendenverdrag);
  • Bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid die vooral buiten de EU/EER betekenis hebben. 

Wat biedt Sdu op het gebied van internationale sociale zekerheid?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van de internationale sociale zekerheid. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In Sdu’s online databank NDSZ vindt u thematisch en artikelsgewijs commentaar op wet- en regelgeving op het gebied van het socialezekerheidsrecht. In Wegwijs in de internationale verzekerings- en premieplicht (Sijstermans e.a., derde druk) kunt u meer vinden over de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht voor de Nederlandse volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Internationale sociale zekerheid in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(41.720 artikelen)

Uit het archief