Overname en overgang van onderneming

Overname en overgang van onderneming hangt sterk samen met een ander onderwerp wat vaak genoemd wordt: fusies en overnames. Als sprake is van een overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 BW gaan alle rechten en verplichtingen over die op het tijdstip van de overgang voor de vervreemder (verkoper) voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger (koper). Met rechten en verplichtingen uit arbeidsovereenkomst wordt gedoeld op de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende schulden van de vervreemder die voor het tijdstip van de overgang zijn ontstaan, zie: NJ 1985, 900 (Abels).

Voorwaarden overgang van onderneming

De voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil sprake zijn van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW zijn:

  1. Onderneming (economische eenheid);
  2. Overgang; en 
  3. Identiteitsbehoud

Ad 1. Onderneming/Economische eenheid

De overgang moet betrekking hebben op een onderneming, zijnde een duurzaam georganiseerde economische eenheid waarvan de activiteit niet tot de uitvoering van een bepaald werk is beperkt (HvJ EG 19 september 1995, «JAR» 1995/233 (Rygaard/Strø Mølle Akustik). De voorwaarde economische eenheid verwijst naar een georganiseerd geheel van personen en elementen, waarmee een economische activiteit met een eigen doelstelling kan worden uitgeoefend (HvJ EG 11 maart 1997, «JAR» 1997/91 (Süzen).

Ad 2. Overgang

Het Hof van Justitie heeft het begrip overeenkomst zodanig opgerekt dat het volstaat dat de overgang plaatsvindt in het kader van – zelfs indirecte – contractuele betrekkingen (Ny Mølle Kro). Overgang als gevolg van een aandelenfusie waarbij geen verandering van ondernemer optreedt lijkt geen overgang van onderneming.

Ad 3. Identiteit

Beslissend criterium is of de identiteit van de onderneming bewaard blijft, wat met name blijkt doordat de exploitatie ervan in feite wordt voortgezet of hervat. Hierbij moet rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, zoals opgesomd in het Spijkers-arrest, zie NJ 1987, 502 (Spijkers). Al deze Spijkersfactoren zijn evenwel slechts deelaspecten van het te verrichten globale onderzoek en mogen daarom niet elk afzonderlijk worden beoordeeld.

Belangrijke thema’s bij overname en overgang van onderneming

Positie van de werknemers

Doordat overgang van onderneming in Nederland is geïmplementeerd in titel 10 van Boek 7 van het BW geldt de bescherming alleen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. Overgang van onderneming vormt voor de vervreemder of verkrijger geen reden voor ontslag. Een opzegging door de werkgever in strijd met het opzegverbod van artikel 7:670 lid 8 BW is vernietigbaar. De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer krachtens artikel 7:681 lid 1 BW de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever vernietigen, of op zijn verzoek aan hem ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen, indien de werkgever heeft opgezegd in strijd met artikel 7:670 lid 8 BW. In artikel 7:670 lid 8 BW is vastgelegd dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de in zijn onderneming werkzame werknemer niet kan opzeggen wegens de overgang van die onderneming.

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Zodra de onderneming is overgedragen kan de arbeidsovereenkomst ten opzichte van de verkrijger worden gewijzigd binnen dezelfde grenzen als ten opzichte van de vervreemder mogelijk was geweest. De overgang van onderneming mag niet de enige reden voor wijziging van de arbeidsvoorwaarden zijn. Wijziging kan slechts plaatsvinden met instemming van de werknemer, welke instemming niet te snel mag worden aangenomen. Stemt de werknemer niet met het wijzigingsvoorstel in, dan zijn de artikelen 7:613 BW (het eenzijdig wijzigingsbeding) en 7:611 BW (goed werkgever- en werknemerschap) en 6:248 BW (redelijkheid en billijkheid) relevant.

Wat biedt Sdu op het gebied van overname/overgang van onderneming?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het overname en reorganisatie. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In Sdu’s OpMaat vindt u naast nieuws en officiële publicaties ook jurisprudentie uit de «JAR», «JOR» en de «JPF», artikelen over de rechtspraktijk uit de TAP en TOP en commentaar op de wet- en regelgeving uit het Sdu Commentaar Arbeidsrecht

Overname en overgang van onderneming in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie