Natuurbeschermingsrecht

Natuurbeschermingsrecht als rechtsgebied

Het natuurbeschermingsrecht duidt op de wet- en regelgeving rondom natuurbescherming. Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet vervangt de de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

De Wet natuurbescherming is een kader voor de wettelijke bescherming van natuurgebieden, houtopstanden, planten en dieren. Deze bescherming wordt bereikt door het opnemen van een aantal verbods- en gebodsbepalingen. Tevens bevat de wet de mogelijkheid tot het verlenen van vergunningen, ontheffing of vrijstelling van deze verbods- en gebodsbepalingen. Aanvullend zijn regels gesteld in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming In de Wet Natuurbescherming is onder meer de regelgeving opgenomen die van toepassing is op gebieden die volgens de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn beschermd moeten worden.

Belangrijke thema’s in het natuurbeschermingsrecht

  • Aangewezen Natura 2000 - gebieden    
  • Beheerplannen. Beheerplannen worden eventueel opgesteld door de beheerder van het natuurgebied. Hierin staat hoe het gebied wordt beheerd en habitat wordt beschermd.
  • Vergunningsplicht
  • Compenserende maatregelen

Wat biedt Sdu op het gebied van natuurbeschermingsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het natuurbeschermingsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In Sdu’s OpMaat vindt u naast nieuws en officiële publicaties ook jurisprudentie uit Jurisprudentie Milieurecht (JM). Teksten Wet natuurbescherming bevat de nationale regelgeving ter bescherming van natuurgebieden, dieren, plantensoorten en houtopstanden zoals die geldt per 1 maart 2017. Tevens opgenomen de relevante Europese en internationale regelgeving. Om de uitgave actueel te houden wordt deze jaarlijks geactualiseerd.

De opzet van Teksten Wet natuurbescherming  volgt grotendeels de opzet van het wettelijk stelsel. De wet staat voorop, daarna volgen het uitvoeringsbesluit en de ministeriële regeling die de wettekst aanvullen. Omdat de wet uitvoering geeft aan een aantal Europese en internationale natuurbeschermingsregelingen zijn ook deze opgenomen in de bundel, met de relevante bijlagen. De bundel vormt een goede aanvulling op het boek Natuurbeschermingsrecht en het Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht (NBR) 
 

Natuurbeschermingsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie