Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht: een introductie

Het gezondheidsrecht behelst de wet- en regelgeving voor hulpverlener, patiënt en kwaliteit van de zorg. Het valt voornamelijk onder het burgerlijk recht, maar raakt ook het aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Dat laatste in geval van betrokkenheid bij euthanasie of hulp bij zelfdoding, wat strafbare feiten zijn. Verder kunnen er bijvoorbeeld geschillen ontstaan over de aansprakelijkheid van een hulpverlener wanneer een operatie misgaat of een verkeerde diagnose gesteld wordt.

Wet- en regelgeving binnen het gezondheidsrecht

De wet- en regelgeving is vastgelegd in onder andere:

  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn belangrijke bepalingen opgenomen omtrent de gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld het recht van inzage in het eigen medische dossier en de informatieplicht van hulpverlener naar patiënt.
  • Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Hierin is vastgelegd op welke manier en in hoeverre personen bevoegd zijn tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO). Deze wet vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn.
  • Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Deze wet regelt toelatingen voor zorginstellingen die zorg aanbieden die wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Ook stelt hij regels voor goed bestuur en bepaalt wanneer zorginstellingen winst uit mogen keren.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wet stelt onder andere een basis zorgverzekering voor iedere Nederlander (ingezetene) verplicht.
  • Wet Langdurige zorg (Wlz). De Wlz verving in 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het is een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisico's.

Wat biedt Sdu u op het gebied van gezondheidsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van gezondheidsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Gezondheidsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie