Mededingingsrecht

Mededingingsrecht: een introductie

Onder mededingingsrecht worden alle rechtsregels verstaan die betrekking hebben op gedragingen waardoor de concurrentie tussen ondernemingen wordt beperkt, en op overheidsbemoeienis met zulke gedragingen. Een centraal begrip hierbij is mededinging, ofwel concurrentie. Mededinging kan worden aangeduid als de gedragingen van alle deelnemers aan het marktverkeer, gericht op de verkrijging van een zo gunstig mogelijke marktpositie. Het mededingingsrecht ziet erop toe dat er op de markt een goede en gezonde concurrentie gehandhaafd blijft, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

In Nederland geldt de mededingingswet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de Nederlandse mededingingsautoriteit en controleert of bedrijven zich aan deze wet houden. Zij kan een boete of andere straf opleggen wanneer dat niet het geval is.

De basis van het Europese mededingingsrecht is neergelegd in de artikelen 101, 102, 106, 107, 108 en 109 EU-Werkingsverdrag. Deze artikelen bevatten onder meer een algemeen verbod (behoudens uitzonderingen) van concurrentiebeperkende gedragingen (artikel 101 VWEU) en misbruik van economische machtsposities (artikel 102 VWEU). Zowel de Europese Commissie als de ACM zien toe op de naleving van de mededingingsregels.

Belangrijke thema’s in het mededingingsrecht

  • Het kartelverbod is geregeld in artikel 101 van het EU-Werkingsverdrag en verbiedt alle samenwerking tussen ondernemingen die de mededinging op de gemeenschappelijke markt vervalst en van invloed is op de handel tussen de lidstaten.
  • Het misbruikverbod ziet er op toe dat er geen machtsmisbruik wordt uitgeoefend door decentrale overheden die als onderneming de markt betreden.
  • Het verbod op fusies die tot een machtspositie leiden (concentratiecontroleverordening)
  • Het verbod op overheidssteun die de mededinging vervalst (artikel 107 EU-Werkingsverdrag)
  • Het verbod op overheidsingrijpen dat de mededinging vervalst (artikel 102 jo artikel 106 EU-Werkingsverdrag)

Concurrentie tussen overheid en onderneming

Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid (WM&O) in werking getreden. Doelstelling van de WM&O is zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en particuliere ondernemingen, rekening houdend met de specifieke publieke taak van de overheid.

Machtsmisbruik en gebruik persoonsgegevens

Er is in het mededingingsrecht op het moment veel aandacht voor de regels en handhaving omtrent het gebruik van persoonsgegevens en machtsmisbruik. Actuele onderwerpen hierbij zijn: Big Data en het verzamelen van persoonsgegevens, het recht op dataportabiliteit (betrokkenen moeten een kopie van hun opgeslagen persoonsgegevens kunnen krijgen om deze gegevens over te kunnen dragen aan een ander bedrijf), het gebruik van profielen van sociale netwerken en de beperkte concurrentie tussen aanbieders van besturingssystemen en zoekmachines. De Europese Commissie heeft Microsoft en Google bijvoorbeeld diverse malen beschuldigd van machtsmisbruik.

Wat biedt Sdu u op het gebied van mededingingsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van mededingingsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Mededingingsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(14.043 artikelen)

Uit het archief