Onderwijsrecht

De term onderwijsrecht is een thematische aanduiding voor allerlei onderwijs gerelateerde juridische kwesties. Het onderwijsrecht bestrijkt zowel het privaat- als het publiekrecht. Het bestrijkt het openbaar en bijzonder onderwijs en de verschillende niveaus: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Tal van rechtsgebieden kunnen aan de orde komen bij de beantwoording van onderwijsrechtelijke problemen. Belangrijke rechtsgebieden zijn hierbij: arbeidsrecht, ambtenarenrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht, huurrecht en vastgoedrecht. Een typisch onderwijsrechtelijke kwestie is bijvoorbeeld de toepassing van de leerplicht. 

De hoeveelheid wet- en regelgeving op het gebied van het onderwijs is zeer omvangrijk. Specifieke, belangrijke wetten zijn:

 • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 • Wet educatie en beroepsonderwijs
 • Wet op het voortgezet onderwijs
 • Wet op het primaire onderwijs
 • Wet op het onderwijstoezicht

Belangrijke thema’s in het onderwijsrecht

 • Oprichting en stichting van onderwijsinstellingen.
 • Medezeggenschap op scholen, geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).
 • Gelijkebehandelingswetgeving, met name van belang in het aannemingsbeleid van scholen met een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke grondslag.
 • Toelating, verwijdering en schorsing van leerlingen en studenten.
 • Toetsing en examinering.
 • Bekostiging.
 • Leerplicht en vrijstelling daarvan.
 • Governance. Een goed, efficiënt en verantwoord onderwijsbestuur.

Betrokken partijen zijn de verschillende soorten onderwijsinstellingen, medezeggenschapsraden, het bevoegd gezag, werknemers en werkgevers in het onderwijs, leerlingen, studenten en andere deelnemers in de onderwijssector (zoals bijvoorbeeld examencommissies, Commissies van Beroep en Geschillencommissies).

Wat biedt Sdu op het gebied van onderwijsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het onderwijsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Sdu heeft diverse publicaties op het gebied van het onderwijsrecht, bijvoorbeeld het Basisboek Onderwijsrecht, het boek Besturen van Basisscholen en het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid.
In OpMaat vindt u naast nieuws en officiële publicaties ook jurisprudentie, artikelen over de rechtspraktijk en commentaar op de wet- en regelgeving.

Onderwijsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(30.702 artikelen)

Uit het archief