Migratierecht

Migratie betekent ‘het zich verplaatsen van personen over een grens met het doel zich in een nieuwe vaste woonplaats te vestigen’.

Een andere benaming voor migratierecht is vreemdelingenrecht. ‘Vreemdeling’ is een juridische term voor iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Het vreemdelingenrecht bestaat uit het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Verder is nationaliteitsrecht een belangrijk thema binnen migratierecht.

Wet- en regelgeving in het migratierecht

U kunt bij migratierecht bijvoorbeeld denken aan de wet- en regelgeving rondom huisvesting, inburgering, opvang van asielzoekers of arbeid van vreemdelingen.

Een belangrijke wet in het migratierecht is de Vreemdelingenwet 2000 (VW) die is uitgewerkt in het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingencirculaire. In de Vreemdelingenwet zijn onder andere de volgende artikelen interessant.

 • Artikel 8, waarin rechtmatig verblijf wordt gedefinieerd.
 • Artikel 28 en 29, waarin de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt geregeld.

Thema’s uit de migratierechtpraktijk

Er zijn verschillende redenen waarom iemand in Nederland zou willen verblijven. De wetgeving hangt af van verschillende factoren: reden van verblijf, nationaliteit, aard van uit te voeren werkzaamheden/bedrijf. Daarom wordt vaak juridische hulp ingeroepen bij de aanvraagprocedure voor verblijfsvergunning, visum of paspoort. Voorbeelden:

 • Kennismigranten die een tewerkstellingsvergunning (TWV) willen aanvragen;
 • Zelfstandigen die in Nederland willen werken;
 • Een partner of familielid naar Nederland willen brengen, gezinshereniging;
 • Een studie volgen in Nederland;
 • Medische hulp willen ontvangen in Nederland.

Migratierecht en de Europese Unie (EU)

De Europese Unie heeft steeds meer invloed op het nationale migratiebeleid. Ook dient er rekening gehouden te worden met enkele bepalingen (met name artikel 3, 5 en 8) van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Deze artikelen van het EVRM gaan respectievelijk over het verbod op onmenselijke behandeling, regels met betrekking tot detentie  en het recht op gezinsleven.

Wat biedt Sdu u op het gebied van migratierecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van migratierecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Migratierecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(8.528 artikelen)

Uit het archief