Internationaal strafrecht

Internationaal strafrecht: een introductie

Het Internationaal strafrecht neemt tegenwoordig een steeds grotere plaats in binnen het strafrecht dit omdat strafbare feiten steeds vaker internationaal worden gepleegd en de internationale politiële- en justitiële samenwerking steeds intensiever wordt. 
Het internationale strafrecht omvat wet- en regelgeving van het internationale straf- en strafprocesrecht. 

Rechtsbronnen internationaal strafrecht

De rechtsbronnen waarin het internationaal strafrecht te vinden is zijn: verdragen, internationale gewoonte, door staten erkende algemene beginselen, en als subsidiaire bronnen rechterlijke uitspraken en doctrine. Aangenomen wordt dat deze rechtsbronnen ook nog een specifieke hiërarchie hebben in het internationaal strafrecht. Daarbij gelden als primaire bronnen de internationale verdragen en het internationaal gewoonterecht dat van toepassing is.

Belangrijke wet- en regelgeving in het internationaal strafrecht

 • Wetboek van Strafvordering (artikel 552h e.v.).
 • Uitleveringswet: regelt het overdragen van een persoon door de aangezochte staat aan het land waar de persoon wordt berecht of zijn straf uitzit.  Nederland levert niet zomaar aan iedere staat verdachten uit. Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo kan uitlevering alleen plaats vinden als Nederland met de desbetreffende staat een verdrag heeft gesloten. Tevens moet het feit waarvoor uitlevering wordt gevraagd ook in Nederland strafbaar zijn.  Ten slotte mag niet worden uitgeleverd als iemand eerder is berecht voor hetzelfde feit. 
 • Overleveringswet: Sinds 2004 is de procedure rondom uitlevering binnen de Europese Unie vereenvoudigd. Sindsdien is namelijk de Overleveringswet van toepassing. Op uitlevering buiten de EU blijft de Uitleveringswet van toepassing. De procedures binnen de Overleveringswet duren korter dan bij uitlevering. In de Overleveringswet is er maar een instantie die over de overlevering beslist en dat is de rechtbank Amsterdam. Tegen deze beslissing is geen hoger beroep of cassatie mogelijk. Een overleveringsverzoek wordt gedaan door middel van het zogenaamde Europees Arrestatiebevel (EAB).
 • Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS): De wet die strafoverdracht regelt, heet de WOTS: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. De WOTS geldt voor meer dan zestig landen in de wereld die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen (VOGP) hebben getekend of waar Nederland een verdrag mee heeft.
 • Wet wederzijdse erkenning tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS), regelt de strafoverdracht voor landen binnen de EU die de WETS hebben ingevoerd.
 • Sanctiewet 1977, regelt de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen.
 • Wet internationale misdrijven (WIM): Nederlandse wet (1 oktober 2003) die genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en marteling strafbaar stelt. De maximumstraf is levenslang. Ook daden gepleegd door niet-Nederlanders kunnen worden vervolgd, mits de verdachte zich in Nederland bevindt. De wet handhaaft de immuniteit van staatshoofden, diplomaten e.d. De aanvaarding van de wet hing samen met de oprichting van het Internationaal Strafhof.

Internationale misdrijven

Internationale misdrijven zijn vastgesteld in de Wet internationale misdrijven. Het gaat om ernstige misdrijven:

 • Genocide
 • Misdrijven tegen de menselijkheid 
 • Oorlogsmisdrijven 
 • Misdrijf tegen de vrede (ofwel misdrijf van agressie)

Internationaal Strafhof 

Het Internationaal Strafhof houdt zich bezig met de vervolging van individuen voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Het Internationaal Strafhof behandelt alleen zaken als het land waar het misdrijf is gepleegd, of het land waaruit de dader afkomstig is, aangesloten is bij het Hof. De misdaden moeten na 1 juli 2002 gepleegd zijn.

Het Internationaal Strafhof is opgericht in 2002, nadat zestig landen het Statuut voor een Internationaal Strafhof hadden geratificeerd. Inmiddels hebben meer dan honderdtwintig landen het Statuut ondertekend. Het Internationaal Strafhof maakt geen deel uit van de Verenigde Naties, maar werkt hier wel mee samen. Bij het Hof zijn achttien rechters met verschillende nationaliteiten werkzaam, die door de Vergadering van de Staten die Partij zijn bij het Statuut van het Internationaal Strafhof worden gekozen.

Wat biedt Sdu u op het gebied van internationaal strafrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van internationaal strafrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Internationaal strafrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie