Crisis- en Herstelwet aangenomen


Wro

De Crisis- en herstelwet is aangenomen. Echter de exacte ingangsdatum is nog niet bekend. Het kabinet had 1 januari 2010 gewenst doch hiervoor is een spoedwet nodig. Thans wordt de inwerkingtreding niet voor 1 maar 2010 verwacht.

De Crisis- en Herstelwet bevat een groot aantal wetswijzigingen om projecten te versnellen en duurzaamheid te bevorderen. Het belangrijkste onderdeel voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de tijdelijke regeling van bouwprojecten met meer dan twintig woningen (en onder de MER-grens). Voor die projecten kan volstaan worden met een projectuitvoeringsbesluit van de gemeenteraad, waarna het project direct zonder verdere vergunningen uitgevoerd kan worden. Het projectuitvoeringsbesluit zet derhalve het bestemmingsplan opzij. Bij het besluit moeten wel de bestaande normen en toetsingskaders in acht genomen worden.

Verder worden in de AMvB een aantal ontwikkelingsgebieden aangewezen waarin geëxperimenteerd kan worden met de milieugebruiksruimte via het opstellen van een gebiedsontwikkelingsplan. De tijdelijke wetsartikelen vervallen per 1 januari 2014.

Er zijn ook wetswijzigingen met een permanent karakter, zoals voor de Onteigeningswet. De gemeenteraad kan niet meer zelf onteigenen, maar kan een voorstel doen aan de Kroon om te onteigenen. Ook vervalt de koppeling tussen onteigening en het bestemmingsplan. De onteigening mag plaatsvinden voordat het bestemmingsplan is vastgesteld.

Toepassing van de Wro-coördinatieregeling door de provincie wordt verplicht voor een aantal energieprojecten op het gebied van gas- elektriciteit, windenergie en warmte koude opslag. Ook is het overgangsrecht van de Wro verduidelijkt. Voor een nieuwe bouwaanvraag kan gebruik worden gemaakt van een oude artikel 19-vrijstelling.

www.vrom.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht