Cumulatie van bewind van art. 1:431 en van art. 4:1066 BW (1999.43.2394)


Ter bescherming van de rechthebbende kan de erflater in zijn uiterste wil een bewind instellen over datgene wat zijn erfgenaam uit zijn nalatenschap verkrijgt. Als het vermogen van de erfgenaam dan al onder bewind van art. 1:431 BW staat, ontstaan merkwaardige figuren. De auteur bespreekt de problematiek die zich kan voordoen indien er meerdere bewindvoerders uit hoofde van verschillende - of dezelfde - typen bewind naast elkaar optreden. Zij wijst er op dat deze ongewenste situatie voorkomen kan worden door het testamentair bewind voorwaardelijk in te stellen: …

Verder lezen