Curatele: wetsvoorstel (2012.36.2002)


De huidige wettekst staat de benoeming van twee curatoren niet toe. Echter twaalf jaar geleden heeft de Hoge Raad een benoeming van twee curatoren wel toegestaan (Hoge Raad, 1 december 2000, NJ 2001, 390, LJN AA8717). Het ging daar echter om twee ouders, die ouderlijk gezag over hun verstandelijk beperkte dochter na haar meerderjarig wording het liefst omgezet zouden zien in een curatorschap van hen beiden. De Hoge Raad oordeelde dat de ouders hun verantwoordelijkheid voor hun dochter zouden mogen voortzetten op grond van het in art. 8 EVRM neergelegde recht op respect voor het gezinsleven.
Vooralsnog kan een rechtspersoon niet tot curator worden benoemd nu in art. 1:185 BW niet wordt verwezen naar de bepalingen inzake de voogdij van de rechtspersonen. Een concept wetsvoorstel (Kamerstuk 33.054) gaat hierin een aantal belangrijke verbeteringen brengen. In het voorstel kan de rechter ook twee curatoren benoemen, tenzij gegronde redenen zich tegen een zodanige benoeming verzetten. Zijn er twee curatoren, dan kan ieder van hen de taken die aan een curator toekomen, alleen verrichten. De rechter kan zo nodig een taakverdeling tussen curatoren vaststellen. Bij verschil van mening tussen de curatoren beslist op verzoek van een van hen de kantonrechter. Deze kan ook een verdeling van de beloning vaststellen, aldus art. 1:383 lid 6 BW (ontwerp).
Het Besluit curateleregister zal worden aangevuld opdat ook van taakverdelingen als hier bedoeld door raadpleging van het register aan derden kan blijken. Voor de bescherming van de betrokken persoon, maar ook van derden, is het immers van groot belang.

P. Vlaardingerbroek, JPF, 4, 2012, p. 401 e.v. (MK)
Verder lezen
Terug naar overzicht