De civiel-juridische vormgeving van parkmanagement


Zoals in de inleiding al uiteen is gezet, is er in de wet geen specifieke juridische regeling opgenomen die voorziet in ‘sluitend’ parkmanagement. Uitgaande van parkmanagement als verzamelbegrip voor de mogelijkheden om beheer te kunnen regelen van gronden als in de inleiding omschreven, is interessant na te gaan in hoeverre de bestaande civielrechtelijke instrumenten hiertoe ruimte bieden. Om dit op een zo praktisch mogelijke manier te doen zal ik een aantal juridische situaties onderscheiden dat in het kader van parkmanagement aan de orde komt, om vervolgens te kijken welke rechtsfiguren hiervoor gebruikt kunnen worden.

Overigens blijven de eenvoudige gemeenschap, mandeligheid en appartementsrecht in deze bijdrage buiten beschouwing gezien het feit dat daar elders in dit nummer door Kampherbeek een bijdrage aan is gewijd.

Casus

De wijze waarop civielrechtelijk aan parkbeheer kan worden gedaan is afhankelijk van de eigendomssituatie van het betreffende gebouw en/of de betreffende grond. Ter illustratie zal ik uitgaan van dezelfde casus als Kampherbeek, met dien verstande dat de tussengelegen grond naast voor de aanleg van wegen en groenvoorzieningen, gebruikt moet gaan worden voor onder meer een horecagelegenheid. Na stichting van de opstallen worden de diverse afgebakende kavels 1-4 overgedragen. De tussengelegen grond, hierna aan te duiden als 5, is nog in handen van ontwikkelaar E.

Achtereenvolgens bespreek ik de navolgende situaties:

  • Die waarin de kavels 1-4 aan de betrokkenen in volle eigendom worden overgedragen en waarbij 5 in volle eigendom aan de ontwikkelaar blijft toebehoren;

  • Die waarin de kavels 1-4 in erfpacht worden uitgegeven en 5 in eigendom aan de ontwikkelaar blijft toebehoren;

  • Die waarin de kavels 1-4 aan de betrokkenen…

Verder lezen
Terug naar overzicht