De converteerbare obligatie en de splitsing van een vennootschap (1997.25.2266)


De in aandelen converteerbare obligatielening heeft een tweeslachtig karakter. Enerzijds is de houder van een converteerbare obligatie een 'gewone' crediteur van de emittent. Anderzijds heeft hij 'zicht op' deelneming in het aandelenkapitaal van die emittent. Besproken worden de gevolgen van dit tweeslachtig karakter in het kader van het wetsvoorstel betreffende de juridische splitsing van rechtspersonen.

De conclusie is dat de houder van de converteerbare obligatie in beginsel enkel voor zover het zijn recht op teruggaaf van het in verbruikleen gegeven bedrag betreft, in zijn hoedanigheid van…

Verder lezen