De dertig dagen-clausule (2002.29.2182)


De auteur bespreekt de dertig dagen-clausule waarin wordt bepaald dat men slechts erfgenaam is onder de ontbindende voorwaarde dat men bij de aanvang van de dertigste dag na de dag van overlijden zelf niet meer in leven is. Daarmee wordt beoogd te voorkomen dat de nalatenschap binnen kort tijdsbestek voor het recht van successie meermalen vererft.

Het fiscale probleem met de clausule wordt veroorzaakt doordat de vermindering van de aanslag successierecht na het in vervulling gaan van een voorwaarde (art. 53 lid 1 SW) niet geldt indien sprake…

Verder lezen