De due diligenceparadox (1999.38.2334)


Naar aanleiding van het Hoog Catharijne-arrest (ND 99.37.2329) wijdt de auteur een beschouwing aan de daarop geleverde kritiek en de gevolgen van het arrest voor het due diligence-onderzoek. De in de rechtspraak ontwikkelde regels voor verkoper en koper met betrekking tot mededelingsplicht respectievelijk onderzoeksplicht worden samengevat, eerst in algemene zin en vervolgens verbijzonderd voor contracten tussen ondernemers, voor zover deze afwijken.

Het arrest lijkt ertoe te leiden dat de prudente koper zich niet meer in alle gevallen kan beroepen op de…

Verder lezen